Regulamin konkursu “Lecą typy!”

§ 1
ORGANIZATOR I UCZESTNICY KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, dotyczy konkursu (zwanego dalej Konkursem) „Lecą Typy!” organizowanego przez Organizatora.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Kahuna Projects LTD, z siedzibą w Niddry Lodge 51 Holland Street, Kensington, kod pocztowy: W8 7JB, Londyn, VAT GB266 8877 35, numer firmy: 101010 38.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 27 października 2020  r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie, osoby muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu a także wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w postaci adresu e-mail w celu wysyłania Newsletter’a z informacjami o nowych produktach, promocjach, rabatach oraz innych akcjach marketingowych oferowanych przez Organizatora.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
 7. W Konkursie może wziąć udział tylko jedna osoba posługująca się danym adresem IP lub zamieszkująca pod danym adresem. Osobą korzystającą z wyjazdu na Zanzibar jako osoba towarzysząca laureata nagrody głównej – wyjazdu na Zanzibar, nie może być  inny Uczestnik Konkursu.

§ 2 
ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego,   znajdującego się na stronie internetowej https://legalnibukmacherzy.pl/euro-2020/konkurs/  oraz założenie konta u jednego z 5 sugerowanych bukmacherów, a także wpłata depozytu w kwocie minimum 20 PLN.
 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 4. Organizator, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora.
 5. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu przez Uczestników wyników meczów rozegranych w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się w terminie od 11 czerwca do 11 lipca 2021 r.   Konkurs składa się z 6 rund oraz rundy finałowej szczegółowo opisanych z § 3 Regulaminu. Zwycięzcą konkursu będzie Uczestnik, który w rundzie finałowej uzyska największą ilość punktów. Komisja Konkursowa po każdej rundzie dokona oceny zgłoszeń konkursowych oraz wytypuje laureatów poszczególnych rund oraz laureatów rundy finałowej.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) nie założyły konta u wybranego bukmachera przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego;
  c) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  d) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń strony konkursowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie;
  e) korzystają z jednego adresu IP lub mieszkają pod tym samym adresem co inny Uczestnik

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs składa się z 7 rund.
  1 runda: od 9 czerwca godz. 12:00 do 11 czerwca 19:00 
  2 runda: od 11 czerwca godz. 19:00 do 16 czerwca godz. 13:00 
  3 runda: od 16 czerwca godz. 13:00 do 20 czerwca godz. 16:00 
  4 runda (1/8 finału): od 24 czerwca godz. 0:00 do 26 czerwca godz. 16:00 
  5 runda (1/4 finału): od 30 czerwca godz. 0:00 do 2 lipca godz. 16:00 
  6 runda (1/2 finału): od 4 lipca godz. 0:00 do 6 lipca godz. 19:00 
  7 runda (FINAŁ): od 8 lipca godz. 0:00 do 11 lipca godz. 19:00
 1. Każdy uczestnik za pośrednictwem strony internetowej https://legalnibukmacherzy.pl/euro-2020/konkurs/ w czasie trwaja każdej z rund od 1 do 6 uzupełnia formularz zgłoszeniowy składający się z pól: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wyników każdego z meczów danej rundy. Jeśli uczestnik nie wypełnił wyników wszystkich spotkań lub wypełni wynik połowicznie, pominięte pola zostaną uzupełnione wartością “0”.
 2. Po każdej rundzie, Organizator będzie publikował na swojej stronie internetowej ranking, gdzie będą publikowane: typowania Uczestników, liczba uzyskanych punktów, oraz częściowo zanonimizowany adres mailowy Uczestnika.  
 3. Za każdy poprawnie wytypowany dokładny wynik w rundach od 1 do 6, Uczestnik otrzymuje 3 punkty, natomiast za prawidłowe wytypowanie wygranej drużyny/remisu bez prawidłowego wytypowania dokładnego wyniku meczu (1×2) – 1 punkt. 
 4. Do finału dostaną się wszyscy Uczestnicy, którzy osiągną minimum jeden najlepszy wynik punktowy w rundach od 1 do 6. Za maksymalną ilość punktów otrzymaną w każdej z rund od 1 do 6, Uczestnik otrzymuje dodatkowy punkt w rundzie finałowej za każdą rundę, co pozwala na zdobycie łącznie maksymalnie 6 dodatkowych punktów.
 5. W rundzie finałowej można zdobyć maksymalnie 19 punktów i obowiązuje następująca punktacja:
 • za zdobycie pierwszego miejsca w rundach od 1 do 6 – 1 pkt za każdą rundę (maksymalnie 6 pkt)
 • za wytypowanie dokładnego wyniku – 4 pkt
 • za wytypowanie wygranej drużyny/ remisu bez prawidłowego wytypowania dokładnego wyniku meczu (1×2) – 2 pkt
 • liczba żółtych kartek – 2 pkt
 • liczba rzutów rożnych – 2 pkt
 • połowa z większą liczbą goli – 1 pkt
 • w którym kwadransie pierwszy gol – 2 pkt
 • liczba spalonych w meczu – 1 pkt
 • liczba fauli w meczu – 1 pkt
 1. Każdy z meczów zarówno w rundach od 1 do 6 jak i w rundzie finałowej podlega typowaniu bez ewentualnych dogrywek lub rzutów karnych.
 2. W przypadku równiej liczby punktów kilku Uczestników zarówno w rundach od 1 do 6 jak i w rundzie finałowej, o kolejności zajętych miejsc decyduje kolejność wpływu zgłoszeń przesłanych do Organizatora (wcześniej przesłany typ będzie oceniony wyżej niż późniejszy).

§ 4
NAGRODY

 1. W konkursie przewiduje się następujące nagrody (w przypadku wyrażenia przez Uczestników zgody na newsletter zgodnie z ust. 2):
  a) W rundach od 1 do 6:
  1 miejsce – 200 PLN (brutto)
  2 miejsce – 100 PLN (brutto)
  3 miejsce – 50 PLN (brutto)
  4-5 miejsce – 30 PLN (brutto)
  6-10 miejsce – 20 PLN (brutto)
  11-20 miejsce – 10 PLN (brutto)

  b) W finale:
  1 miejsce – wyjazd dla 2 osób na Zanzibar + 1000 PLN (brutto)
  2 miejsce – 500 PLN (brutto)
  3 miejsce – 200 PLN (brutto)
  4 – 10 miejsce – 100 PLN (brutto)
  11 – 20 miejsce – 50 PLN (brutto)
 1. Nagrody w wysokości określonej w ust. 1 zostaną przyznane Uczestnikom, którzy wyrażą dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Organizatora newslettera podczas rejestracji. Zgoda musi być wyrażona przez cały czas trwania Konkursu i nie może zostać cofnięta aż do czasu przyznania nagród. 
 2. W przypadku braku zgody na otrzymywanie newslettera lub cofnięcia zgody do czasu przyznania nagrody, Uczestnik otrzyma nagrody w następującej wysokości:
  a) W rundach od 1 do 6:
  1 miejsce – 100 PLN (brutto)
  2 miejsce – 50 PLN (brutto)
  3 miejsce – 25 PLN (brutto)
  4-5 miejsce – 15 PLN (brutto)
  6-10 miejsce – 10 PLN (brutto)
  11-20 miejsce – 5 PLN (brutto)

  b) W finale:
  1 miejsce – wyjazd dla 2 osób na Zanzibar + 500 PLN (brutto)
  2 miejsce – 250 PLN (brutto)
  3 miejsce – 100 PLN (brutto)
  4 – 10 miejsce – 50 PLN (brutto)
  11 – 20 miejsce – 25 PLN (brutto)
 1. W przypadku, gdy z przyczyn związanych z pandemią COVID-19 (w tym w związku ze zmianami w zakresie restrykcji pandemicznych w Polsce i na Zanzibarze) nie będzie możliwa realizacja wyjazdu na Zanzibar, Organizator zastrzega prawo zmiany miejsca wyjazdu oraz zaproponowanie wyjazdu o podobnej wartości.
 2. Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia laureata nagrody – wyjazd na Zanzibar oraz osoby towarzyszącej.

§5
ODBIÓR NAGRÓD

 1. Laureaci każdej z rund Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej: w terminie 24  godzin od zakończenia danej rundy. Nagrody pieniężne przyznane w rundach 1-6 oraz w rundzie finałowej będą wypłacone po rozstrzygnięciu rundy finałowej oraz po weryfikacji kont laureatów u bukmacherów, o których mowa w § 2 ust. 2 . Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany otrzymanych nagród na inne.
 2. Laureaci nagród pieniężnych otrzymanych zarówno w rundach 1-6, jak i w rundzie finałowej zobowiązani są do przesłania danych rachunku bankowego. w terminie 7 dni od przesłania przez Organizatora maila informującego o przyznaniu nagrody. Ponadto Laureaci pierwszej nagrody w rundzie finałowej – wyjazdu na Zanzibar, zobowiązani są do przedstawienia danych niezbędnych do realizacji wycieczki przez biuro podróży / organizatora i linie lotnicze szczegółowo opisanych w mailu informującym o przyznaniu nagrody. Nieprzedstawienie przez Laureatów danych, o których mowa powyżej w terminach jak wyżej będzie traktowane jako brak zgody Laureatów na odbiór nagrody. Nagrody pieniężne zostaną przesłane laureatom w terminie 14 dni ostatecznego terminu przekazania danych rachunków bankowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
 3. Realizacja nagrody – wyjazd na Zanzibar odbędzie się w jednym z dwóch terminów zaproponowanych przez Organizatora. W  przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, braku zgody laureata tej nagrody na realizację wyjazdu w terminach zaproponowanych przez Organizatora lub złamania postanowień Regulaminu m.in. § 1 ust. 7 zd. 2, nagroda – wyjazd na Zanzibar zostanie przyznana laureatowi kolejnego miejsca.

§6
REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, w szczególności w drodze elektronicznej na adres e-mail: konkurs@legalnibukmacherzy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. W związku z Konkursem, będą przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, a od laureatów pierwszej nagrody rundy finałowej – wycieczki na Zanzibar, również adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz inne dane niezbędne dla zorganizowania wyjazdu na Zanzibar.
 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie realizacji Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i dostarczania newslettera po wyrażeniu zgody przez Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia uczestnictwo oraz otrzymanie nagród przyznanych w Konkursie (nie dotyczy to newslettera). 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 j.t.)  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody przez Uczestnika, na co każdy Uczestnik Konkurs wyraża zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. 
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np.: oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcjach marketingowych, nowych produktach i usługach, etc. (newsletter) oraz jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego tj. prawnie uzasadniony interes oraz wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu / cofnięcia zgody.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych laureatów nagród w Konkursie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatora wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres przewidywany przez przepisy prawa tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. 
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych osób składających reklamację jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdyż przetwarzania tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora jako administratora.
 8. Laureat nagrody  – wyjazdu na Zanzibar oraz osoba towarzysząca po otrzymaniu maila informującego o przyznaniu nagrody, są zobowiązani do wyrażenia zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu ze swojego wizerunku, imienia i nazwiska w celach informacyjnych i archiwalnych Organizatora Konkursu oraz na korzystanie ze swojego wizerunku, imienia i nazwiska przez Organizatora w zakresie promocji i reklamy Organizatora lub Konkursu, w szczególności w mediach społecznościowych oraz w internecie. 
 9. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
  2) żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4) żądania usunięcia danych osobowych,
  5) żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania. 
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,  Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie / wykonanie Umowy, a także realizację prawnie uzasadnionych interesów  Organizatora jak np. marketing usług własnych. Również podanie danych osobowych w celu wysyłania przez nas drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym jest dobrowolne, brak podania takich danych i brak wyrażenia zgody będzie skutkował tym, że Uczestnik nie będzie otrzymywał ciekawych informacji o nowych usługach, produktach, akcjach marketingowych, itp., a także nie otrzyma wyższej nagrody pieniężnej w przypadku w przypadku zostania laureatem Konkursu.
 3. Organizator nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw.  profilowania.
 4. Dane osobowe z zastrzeżeniem Wielkiej Brytanii nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Dla realizacji swoich uzasadnionych celów oraz w celu należytej realizacji Konkursu, Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników podmiotom organizującym realizację głównej nagrody (wycieczka na Zanzibar).

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje Organizator Konkursu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu. 
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który formułuje zasady Konkursu. Wszelkie inne treści mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym również związanych ze zmianami przepisów prawa w zakresie przepływu danych osobowych oraz do przerwania lub zawieszenia Konkursu, lub zmian dat zawartych w Regulaminie z przyczyn ważnych 
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Konkursu: ……
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pod adres …..
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla miasta Gdańsk.

/Londyn, dnia 08 czerwca 2021/

Przeglądając tę stronę akceptujesz politykę cookies oraz regulamin strony więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close